Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Preambul

Societate Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată Popescu & Asociații, cu sediul în București, Strada Miercani nr. 119, Sector 1, Telefon: 0215897830, E-mail: office@popescu-asociatii.ro, (în continuare “Societatea”, “noi” sau “noua”), în calitate de operator, se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Societatea acordă o importanţă deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectăm toate reglementările în materia protecţiei și securităţii datelor personale, inclusiv, dar fără a ne limita la prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “RGPD”).

 

Prezenta informare are în vedere prelucrările pe care le efectuează Societatea, cu privire la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

 

Mai jos urmează să regăsiți care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi, scopul în care sunt prelucrează datele, temeiul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare și modul în care vă puteți exercita drepturile conform RGPD.

1. Scopurile și temeiurile în baza cărora vă prelucrăm datele cu caracter personal

1.1. În relația cu clienții sau potențialii clienți persoane fizice/în relația cu reprezentanții legali, împuterniciții sau persoanele de contact pentru ai clienților sau potențialilor clienți entități juridică

Datele personale procesate

Date personale prelucrate

Societatea prelucrează datele dumneavoastră, acestea fiind, în special, următoarele: (i) date cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii, cetăţenie, cod numeric personal, seria și numărul cărţii de identitate/pașaportului, funcția deținută etc.); (ii) date de contact (număr de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu/reședinţa etc.); (iii) date privind facturarea (contul bancar); (iv) alte date relevante în cadrul raportului contractual; (vi) date referitoare la condamnări penale și infracțiuni în cazul clienților pentru care se desfășoară activități juridice în materie penală; (vii) semnătura.

Purposes of data processing

Scopul prelucrării datelor

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: (i) încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților efectuate de Societate în interesul dumneavoastră, în virtutea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate; (ii) completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de legea aplicabila; (iii) îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului; (iv) întocmirea documentelor financiar-contabile necesare potrivit legii; (v) gestionarea și administrarea sistemului IT și de prelucrare a informației, precum și mentenanța aplicațiilor și sistemelor IT utilizate de către Societate; (vi) arhivarea în condițiile legii; (vii) primirea și/sau transmiterea corespondenței; (viii) apărarea drepturilor și intereselor legitime în temeiul mandatului încredințat; (ix) îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților; (x) informarea și comunicarea cu dumneavoastră; (xi) respectarea dispozițiilor RGPD precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

Motive pentru procesarea datelor

Temeiul prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate, după caz, de: (i) art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD – în baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice, dacă este cazul; (ii) art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de asistență juridică sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de asistență juridică; (iii) art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, care revine Societății (în principal, obligații prevăzute de următoarele acte normative – Legislația contabilă și fiscală, Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul Profesiei de Avocat etc., cum ar fi obligația de a menține anumite evidențe specifice activității de avocat ). Un alt exemplu este reprezentat de obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare privind prevenirea spălării banilor; (iv) art. 6 alin. (1) lit. e) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, având în vedere dispozițiile art. 39 din Legea nr.51/1995 care reglementează faptul că în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției; (v) art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate. Interesul legitim constă în special în organizarea activității Societății.

În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea acestora se va realiza, după caz, în temeiul: (i) art. 9 alin. (2) lit. a) din RGPD – în baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (ii) art. 9 alin. (2) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

În ceea ce privește prelucrarea datelor referitoare la condamnări penale și infracțiuni, condiția prevăzută de RGPD, și anume aceea ca prelucrarea să fie autorizată de dreptul intern, este îndeplinită, având în vedere că autorizarea Societății de a prelucra, în activitatea sa profesională astfel de date, rezultă din rolul, atribuțiile și îndatoririle avocatului în procesul penal, reglementate de legislația penală precum și cea care guvernează profesia de avocat.

1.2. În relația cu candidații care aplică pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Societății sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul Societății

Datele personale procesate

Firma prelucrează datele dvs. personale în scopul evaluării aplicației dvs.

Motive pentru procesarea datelor

Terenul legal care stă la baza procesării datelor cu caracter personal este format din articolul 6 alineatul (1) litera b) din GDPR – Procesarea este necesară pentru îndeplinirea acordului încheiat cu dvs. sau pentru a face măsuri la cererea dvs. acord.

1.3. În legătură cu colaboratorii sau furnizorii de servicii

Datele personale procesate

Firma prelucrează datele dvs., în special, următoarele: (i) date referitoare la persoana dvs. (nume, prenume, rol de reprezentant); (ii) date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail); (iii) date despre experiența de muncă; (iv) date referitoare la educația și formarea dvs., (v) date de identificare; (vi) semnătură.

Purposes of data processing

Firma prelucrează datele dvs. personale atunci când ne solicitați să facem anumite pași înainte de a încheia un acord cu dvs. și, de asemenea, în scopul implementării acordului cu dvs.

Motive pentru procesarea datelor

Terenul legal care stă la baza procesării datelor cu caracter personal este format din articolul 6 alineatul (1) litera b) și litera c) din GDPR – Procesarea este necesară pentru îndeplinirea acordului încheiat cu dvs. sau pentru a face măsuri la cererea dvs., anterior Pentru încheierea acordului, procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus controlorului.

1.4. Ca oaspeți pe site-ul www.popescu-asociatii.ro

Datele personale procesate

Firma prelucrează datele dvs. personale în urma accesului site -ului web al firmei, în special următoarele: IP, țară de acces, data și ora ultimei vizite, numărul de pagini accesate, fără posibilitatea identificării de către IP specific.

Purposes of data processing

Firma prelucrează datele dvs. personale pentru a îmbunătăți conținutul informațional al site -ului nostru web.

Motive pentru procesarea datelor

Terenul legal care stă la baza procesării datelor cu caracter personal este format din articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR – Procesarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de firmă, în special interesul nostru legitim pentru a asigura funcționarea eficientă a noastră a noastră Site-ul www.popescu-asociatii.ro.

 

În scopul îndeplinirii acestor obiective, firma folosește module de tip cookie. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica noastră de cookie -uri.

2. Securitatea datelor cu caracter personal

Firma a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura protecția datelor dvs. personale.

 

Firma folosește mijloacele de stocare și securitate actualizate de date pentru a vă păstra datele în siguranță, atât în copie pe hard, cât și în copie soft, în vederea protejării informațiilor dvs. personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării abuzive sau a dezvăluirii neautorizate, a modificării și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

 

Cu toate acestea, transportul de informații pe internet nu este niciodată asigurat pe deplin. Deși luăm măsuri adecvate și proporționale pentru atenuarea acestor riscuri, nu putem garanta securitatea informațiilor furnizate serviciilor noastre online.

3. Cine va avea acces la datele personale

Datele dvs. personale vor fi destinate să fie utilizate de firma noastră, ca controlor de date și sunt partajate cu următorii destinatari, în cazuri bine justificate: (i) autoritățile și instituțiile publice; (ii) Alte entități, cum ar fi: Oficiul Național de Registre Comerț, Agenția Națională de Înregistrare a Cadasterului și Terestre, Cadaster și Oficii de înregistrare a terenurilor, instanțe de drept, executori ai instanțelor, notari publici, bănci, etc. (iii) Entități de profesie juridică: Uniunea Națională a Barurilor Româniene, Baruri; (iv) furnizori/furnizori de servicii, cum ar fi: contabilitate, impozit, legal, curier/servicii poștale, IT (Microsoft Corp.); (v) Asociații și partenerii firmei: avocați înlocuitori, experți etc.

 

Datele pot fi dezvăluite numai terților, dependenți de motivele legale pentru procesarea categoriilor de destinatari menționate aici mai sus.

4. Perioada de stocare pentru date cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi stocate atât timp cât persistă scopul procesării lor.

 

Your personal data shall be stored throughout the term of the engagement letter/ agreement concluded with you. It is further possible for the Firm to store your personal data after the termination of the agreement, with a view to complying with the legal obligations incumbent upon us.

 

The Firm is also held under the obligation to comply with the terms for storing / archiving/ keeping your personal data, in accordance with the applicable legal provisions, even after the termination of the contractual relationship. In that regard, we rely on the applicable laws in effect, laying down the obligation to store data collected for the purpose of money laundering prevention for a period of 5 years, but also to store personal data contained in financial and accounting documents for a period of 5, and 10 years, respectively, depending on the nature of the document.

 

If the personal data are processed in reliance upon the consent expressed by you, the processing shall take place until such consent is withdrawn, save where there are legitimate reasons for our continued processing of your data, such as a legal obligation in that respect.

5. Drepturi referitoare la procesarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile legale relevante, beneficiați de un drept de a fi informat, un drept de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricția procesării datelor, a dreptului la portabilitatea datelor, a dreptului la obiect și Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automată, inclusiv profilarea, dreptul de a depune o plângere cu o autoritate de supraveghere.

 

Dacă procesarea se bazează pe prevederile GDPR, articolul 6 alineatul (1) litera a) „Datele subiectul a dat consimțământ la procesarea datelor sale personale în unul sau mai multe scopuri specifice” sau în dependența de dispozițiile articolului 9 alineatul (2) litera a) „Datele subiectul a dat consimțământul explicit la procesarea acestor date cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate, cu excepția cazului în care legea sau legea internă prevede că interdicția menționată la punctul (1) nu poate fi Creat de consimțământul subiectului de date ”, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea procesării efectuate în dependență de acest consimțământ, înainte de retragerea acestuia. Astfel, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

 

Se menționează că orice intervenție asupra datelor pe care ni le -ați furnizat poate duce la împiedicarea performanței scrisorii/acordului de implicare încheiat cu firma. În acest caz, firma este exonerată de răspundere.

 

Pentru a exercita orice drepturi, vă rugăm să contactați firma la adresa de e-mail: office@popescu-asociatii.ro sau în scris, la adresa din București, nr. 75-77 Buzești St., etaj 13, 1 district.

 

Dacă credeți că datele dvs. personale au fost procesate pentru încălcarea dispozițiilor legale, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea națională de supraveghere competentă pentru procesarea datelor cu caracter personal.