Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Preambul

Societate Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată Popescu & Asociații, cu sediul în București, Strada Miercani nr. 119, Sector 1, Telefon: 0215897830, E-mail: office@popescu-asociatii.ro, (în continuare “Societatea”, “noi” sau “noua”), în calitate de operator, se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Societatea acordă o importanţă deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, atunci când utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectăm toate reglementările în materia protecţiei și securităţii datelor personale, inclusiv, dar fără a ne limita la prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “RGPD”).

 

Prezenta informare are în vedere prelucrările pe care le efectuează Societatea, cu privire la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

 

Mai jos urmează să regăsiți care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi, scopul în care sunt prelucrează datele, temeiul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare și modul în care vă puteți exercita drepturile conform RGPD.

1. Scopurile și temeiurile în baza cărora vă prelucrăm datele cu caracter personal

1.1. În relația cu clienții sau potențialii clienți persoane fizice/în relația cu reprezentanții legali, împuterniciții sau persoanele de contact pentru ai clienților sau potențialilor clienți entități juridică

Date personale prelucrate

Societatea prelucrează datele dumneavoastră, acestea fiind, în special, următoarele: (i) date cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii, cetăţenie, cod numeric personal, seria și numărul cărţii de identitate/pașaportului, funcția deținută etc.); (ii) date de contact (număr de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu/reședinţa etc.); (iii) date privind facturarea (contul bancar); (iv) alte date relevante în cadrul raportului contractual; (vi) date referitoare la condamnări penale și infracțiuni în cazul clienților pentru care se desfășoară activități juridice în materie penală; (vii) semnătura.

Scopul prelucrării datelor

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: (i) încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului de asistență juridică, inclusiv realizarea activităților efectuate de Societate în interesul dumneavoastră, în virtutea contractului încheiat între dumneavoastră și Societate; (ii) completarea și depunerea declarațiilor prevăzute de legea aplicabila; (iii) îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului; (iv) întocmirea documentelor financiar-contabile necesare potrivit legii; (v) gestionarea și administrarea sistemului IT și de prelucrare a informației, precum și mentenanța aplicațiilor și sistemelor IT utilizate de către Societate; (vi) arhivarea în condițiile legii; (vii) primirea și/sau transmiterea corespondenței; (viii) apărarea drepturilor și intereselor legitime în temeiul mandatului încredințat; (ix) îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților; (x) informarea și comunicarea cu dumneavoastră; (xi) respectarea dispozițiilor RGPD precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

Temeiul prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate, după caz, de: (i) art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD – în baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice, dacă este cazul; (ii) art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de asistență juridică sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului de asistență juridică; (iii) art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, care revine Societății (în principal, obligații prevăzute de următoarele acte normative – Legislația contabilă și fiscală, Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul Profesiei de Avocat etc., cum ar fi obligația de a menține anumite evidențe specifice activității de avocat ). Un alt exemplu este reprezentat de obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare privind prevenirea spălării banilor; (iv) art. 6 alin. (1) lit. e) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, având în vedere dispozițiile art. 39 din Legea nr.51/1995 care reglementează faptul că în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției; (v) art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate. Interesul legitim constă în special în organizarea activității Societății.

 
În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, prelucrarea acestora se va realiza, după caz, în temeiul: (i) art. 9 alin. (2) lit. a) din RGPD – în baza consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (ii) art. 9 alin. (2) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

În ceea ce privește prelucrarea datelor referitoare la condamnări penale și infracțiuni, condiția prevăzută de RGPD, și anume aceea ca prelucrarea să fie autorizată de dreptul intern, este îndeplinită, având în vedere că autorizarea Societății de a prelucra, în activitatea sa profesională astfel de date, rezultă din rolul, atribuțiile și îndatoririle avocatului în procesul penal, reglementate de legislația penală precum și cea care guvernează profesia de avocat.

1.2. În relația cu candidații care aplică pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul Societății sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul Societății

Date personale prelucrate

Societatea prelucrează datele dumneavoastră, acestea fiind, în special, următoarele: (i) datele cu privire la persoana dumneavoastră (nume, prenume); (ii) datele de contact (număr de telefon, adresa e-mail); (iii) datele privind pregătirea profesională; (iv) datele privind experiența profesională; (v) alte date comunicate de dumneavoastră prin intermediul CV-ului.

Scopul prelucrării datelor

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul evaluării candidaturii dumneavoastră.

Temeiul prelucrării datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului.

1.3. În relația cu colaboratorii sau furnizorii de servicii

Date personale prelucrate

Societatea prelucrează datele dumneavoastră, acestea fiind în special, următoarele: (i) date cu privire la persoana dumneavoastră (numele, prenumele, calitatea de reprezentant); (ii) date de contact (număr de telefon, adresa e-mail); (iii) date privind experiența profesională; (iv) date privind pregătirea profesională; (vi) date de identificare; (vii) semnătura.

Scopul prelucrării datelor

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne este solicitat de dumneavoastră să efectuăm anumite demersuri înainte de încheierea contractului cu dumneavoastră precum și în scopul executării contractului cu dumneavoastră.

Temeiul prelucrării datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b) și lit. c) din RGPD – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea contractului, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

1.4. În calitate de vizitatori ai paginii de internet www.popescu-asociatii.ro

Date personale prelucrate

Societatea prelucrează datele dumneavoastră ca urmare a accesării paginii de internet a Societății, acestea fiind următoarele: IP, tara de unde se face accesul, data și ora ultimei vizite, numărul de pagini accesare fără a putea fi identificate pe IP specific.

Scopul prelucrării datelor

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul îmbunătățirii conţinutului informativ al paginii noastre de internet.

Temeiul prelucrării datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate, în speță interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea eficientă a paginii de internet www.popescu-asociatii.ro.

 

În scopul atingerii acestor obiective, Societatea utilizează module de tip cookie. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați Politica de cookies..

2. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare astfel încât să asigure protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Societatea utilizează mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță în formă electronică şi fizică pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizată și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

 

Cu toate acestea, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri adecvate și proporționale pentru a gestiona riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informațiilor transmise către serviciile noastre online.

3. Persoanele care vor avea acces la datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi destinate utilizării de către Societate în calitate de operator și sunt comunicate următorilor destinatari, în cazuri temeinic justificate: (i) autorități și instituții publice;(ii) alte entități precum: Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, instanțe judecătorești, executori judecătorești, notari publici, bănci etc.; (iii) organele profesiei de avocat: Uniunea Națională a Barourilor din România, Barouri; (iv) furnizori/prestatori de servicii precum: contabilitate, fiscal, juridic, curierat/servicii poștale, IT (Microsoft Corp.); (v) colaboratori și parteneri ai Societății: avocați substituenți, experți etc.

 

Dezvăluirea datelor către terți se face în baza temeiurilor legale ale prelucrării pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât subzistă scopul prelucrării acestora.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pe întreaga durată a contractului de asistență juridică/ contractului încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, este posibil ca Societatea să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal și după încetarea contractului în vederea respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.

 

De asemenea, Societatea are obligația de a respecta termenele de păstrare / arhivare/ stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, potrivit prevederilor legale aplicabile, chiar și după încetarea raportului contractual. În acest sens, menționăm legislația în vigoare care prevede o perioadă de stocare a datelor colectate în scop de prevenire a spălării banilor pentru o perioadă de 5 ani, precum și a datelor cu caracter personal cuprinse în documentele financiar – contabile pentru o perioadă de 5, respectiv 10 ani, în funcție de natura documentului.

 

În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza consimțământului acordat de dumneavoastră, prelucrarea se va realiza până la retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către noi precum obligația legală în acest sens.

5. Drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

 

În situația în care prelucrarea se bazează pe dispozițiile RGPD, art. 6 alin. (1) lit. a) “persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe dispozițiile art. 9 alin (2) lit. a) “persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicția prevăzută de alin. (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, vă puteți retrage consimțământul acordat, în orice moment.

 

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat, poate avea ca efect împiedicarea executării contractului de asistență juridică/contractului încheiat cu Societatea. În această situație, caz, Societatea este exonerata de răspundere.

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați Societății la adresa de E-mail: office@popescu-asociatii.ro sau printr-o cerere scrisă transmisă pe adresa București, str. Buzești nr. 75-77, etaj 13, sector 1.

 

În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea dispozițiilor legale, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal competente.